chồng nhờ vợ chăm sóc người thầy bị liệt chân và cái kết