Lỡ tàu phải ngủ nhờ, tôi bị cô đồng nghiệp đòi cưỡi ngựa