thanh niên nhặt được cọc tiền ngoài đường và cái kết